ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ app-perfume.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์” )
(จากนี้ไปจะเรียกว่า “เรา” หรือ “app-perfume.com” ) เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย สนุก สำหรับทุกผู้ใช้บริการของเรา เราได้สร้างเงื่อนไขการใช้บริการของเรา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราอาจ จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้เวลาใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ และเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใด การเข้าถึง อย่างต่อเนื่องของคุณ หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ app-perfume.com เป็นร้านค้าออนไลน์ลงทะเบียนพานิชย์ตามกฎหมายของประเทศไทย เราดำเนินงานในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามความ ต้องการและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราไม่อยู่ในฐานะที่จะรับประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อกำหนดภายใต้เขตอำนาจในท้องถิ่นของลูกค้า

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หากประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการแต่อย่างใด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกท่านว่า “ผู้ใช้บริการ หรือ ท่าน”

ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้กับทางเราไว้เป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ทาง app-perfume.com จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ตรวจสอบความเป็นจริง และความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้งกับเราไว้ หากตรวจพบว่าไม่ตรงกับความจริง ทาง app-perfume.com มีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน และงดเว้นสิทธิพิเศษต่างๆ

ผู้ใช้บริการจะรักษารหัสประจำตัว (ID) หรือรหัสผ่าน (password) ของตนให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และจะเข้าใช้บริการใน app-perfume.com ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบ ชำระค่าสินค้าและบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้ หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาใช้บริการใน app-perfume.com ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการในเว็บไซต์ โดยใช้ข้อความหยาบคาย เสียดสี ไม่เหมาะสมใด ๆ , ต้องไม่ให้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือเสียหายต่อ app-perfume.com หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ หรือกับบุคคลอื่น ๆ , ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของ app-perfume.com หรือบุคคลอื่นใด

ผู้ใช้บริการต้องใช้นามจริง หรือนามแฝง (Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง app-perfume.com

app-perfume.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือการเปิดเผยเป็นเหตุผลที่จำเป็นเพื่อ
 • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 • ฝ่าฝืนการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้
 • ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • การตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้บริการสำหรับการบริการ
 • การปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ app-perfume.com (และพนักงานของเรา) ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ


นโยบายด้านลิขสิทธิ์
app-perfume.com และทุกส่วนประกอบของทุกหน้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์นี้มีข้อมูล , รูปถ่าย , กราฟิก , วีดีโอ , ข้อความ , การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และ App-perfume.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว อนุญาตให้คัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ในส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ App-perfume.com และค้นหาบน search engine เท่า นั้น การทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น การปรับเปลี่ยนการกระจายซ้ำการส่งการแสดงผลหรือการทำงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง App-perfume.com เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ App-perfume.com ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นเงินบาทไทย
 • หากผู้เยาว์ใดจะต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จาก App-perfume.com ควรจะเป็นหลังจากที่ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้ปกครองได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของผู้เยาว์แล้วการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการของเราย่อมเป็นการยืนยันว่าคุณไม่ใช่ผู้เยาว์แล้ว และแสดงว่าคุณยอมรับและมีข้อผูกพันต่อกติกาและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หากเกิดผลกระทบใด ๆ จะไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิด ชอบของเรา
 • ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอใน App-perfume.com มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการให้บริการ รวบรวมข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นที่แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น เราจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์
 • App-perfume.com เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยบริษัท ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา หรือรายละเอียด ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ โดยเหตุจากข้อมูลในเว็บไซต์ App-perfume.com
 • ข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยาประเทศเทศไทย ผลที่ได้จากการนำเสนอของข้อความอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในบุคคลทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะหรือโรคใด ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำข้อควรระวังและแนวทางบนผลิตภัณฑ์ คุณควรตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น
 • การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ App-perfume.com ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพ App-perfume.com เป็นเพียงเว็บจำหน่ายเครื่องผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการ ส่งผ่านข้อมูล กรุณาปรึกษากับแพทย์ของคุณเองหรือผู้ประกอบการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สินค้าใด ๆ , ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ App-perfume.com ไม่ให้หรือตั้งใจที่จะให้คำ ตอบใด ๆ กับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเว็บไซต์ App-perfume.com ไม่ได้แทนที่ความคิดเห็นทางการแพทย์มืออาชีพหรือทรัพยากรทางการแพทย์ใด ๆ App-perfume.com ไม่ได้แสดงตัวเองเป็นแพทย์ หรือมีนัยนี้ ไม่มียาตามใบสั่งแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์บนเว็บไซต์
สินค้าจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ

ทางร้านจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวนจากท่านแล้วเท่านั้น และได้รับการยืนยันที่อยู่ การจัดส่งสินค้าครบตามขบวนการสั่งซื้อ

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย และอาจส่งผลให้มีการจัดส่ง เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อาจ คลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง และสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Paypal) ระบบจะสามารถนำส่งยอดเงินคืนอัตโนมัติ โดยจะสามารถตรวจสอบยอดภายใน 10-25 วันทำการ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการคืนเงินของแต่ละธนาคารที่ต่างกัน กรณีลูกค้ายังไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวได้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการแล้ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email : Callcenter@app-perfum.com

โดยลูกค้าสามารถสอบถามและติดตามการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ของลูกค้าได้โดยตรงที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณ หากเลยระยะเวลาแล้วยังไม่พบรายการคืนเงิน กรุณาสอบถามโดยตรงที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณ การชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ชื่อ-สกุล ของผู้สั่งซื้อเท่านั้น ในการดำเนินการคืนเงิน
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ทาง Call Center เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้
 • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าทางร้าน